استراتژی
  • توسـعه سـهم بازار هـتلداری

  • توسعه كيفيت و سـلامت در ارائـه خـدمات متنوع

  • حـداکثـر بهـره بـرداری از ظـرفیت

  • توسعه و یکـپارچه سازی نـظام بـازاریـابی

  • توسـعه منابـع انسانـی