گزیده ای از منشور اخلاقی و جنبه های حرفه ای کارکنان هتلهای پارسیان

  • تلاش بر انجام صحیح وظایف شغلی و کسب روزی حلال
  • وفاداری به قوانین و استاندارهای هتلی در تأمین نیازهای به حق میهمانان
  • ارزیابی مسئولیت میزبانی خود بر پایه نظرات و انتظارات میهمانان در جهت ارتقاء کیفیت خدمات و جلب رضایت مشتریان هتل
  • احترام به کرامت همه انسانها با ملیت ، رنگ ، نژاد و طبقه اجتماعی مختلف و پرهیز از از هرگونه تبعیض و اصرار بر رعایت عدالت در مسئولیتهای شغلی
  • پایبندی بر اصول اخلاق صبوری ، متانت ، گشاده رویی ، نظم ، آراستگی ، ادب و احترام و رعایت بهداشت فردی و محیطی بویژه با میهمانان هتل
  • پرهیز از تکروی و تعصبات حرفه ای در بین همکاران و اعتقاد به روحیه مشارکت جویی و کار گروهی در خدمات رسانی به میهمانان
  • تلاش در جهت تحقق اهداف و برنامه های عالیه هتل
  • تـرویج فـرهنگ و ارزشهای اسـلامی، تـکریم میهمانان، پاسخـگویی، امـانت داری، اطلاع رسانی، انتقاد پذیری، وقت شناسی، وظیفه شناسی و گذشت اصول جدایی ناپذیر شغل و مسئولیت میزبانی کارکنان هتلهای پارسیان می باشد.