سهامداران

تعداد سهام

درصد

شرکت هلدینگ سیاحتی و تفریحی پارسیان

1,020,000,000

51

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

979,999,998

48.99999

شرکت مدیریت سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص)

1

0.000005

شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی خاص)

1

0.000005

2,000,000,000

100