- در حالی حاضر هیچ مزایده یا مناقصه ای وجود ندارد.